Algemene Voorwaarden Budgetcoach Hoorn

Artikel 1 Toepassingsgebied

1.1
Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de Budgetcoach Hoorn partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door Budgetcoach Hoorn uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst

2.1
Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Budgetcoach Hoorn eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Budgetcoach Hoorn.

2.2
De verplichtingen van Budgetcoach Hoorn gaan nooit verder dan door Budgetcoach Hoorn schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

3.1
Alle schriftelijke aanbiedingen van Budgetcoach Hoorn zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Budgetcoach Hoorn gerechtigd het aanbod te wijzigen.

3.2
Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij Budgetcoach Hoorn mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

3.3
Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en Budgetcoach Hoorn de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben door middel van een
ondertekende offerte en/of opdrachtbevestiging.

Artikel 4 Medewerking door cliënt

4.1
Cliënt zal Budgetcoach Hoorn steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle
medewerking verlenen.

4.2
Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte informatie, ook indien deze van de aan de Budgetcoach Hoorn verstrekte informatie derden afkomstig is.

4.3
Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in artikel 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie
niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is Budgetcoach Hoorn bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering

5.1
Budgetcoach Hoorn neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

5.2
Budgetcoach Hoorn zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van de Budgetcoach Hoorn bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

5.3
Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Budgetcoach Hoorn het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk

6.1
Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Budgetcoach Hoorn in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

6.2
Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Budgetcoach Hoorn.

6.3
Cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

6.4
Indien naar het oordeel van Budgetcoach Hoorn een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is Budgetcoach Hoorn bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 7 Honorarium

7.1
Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur, per dagdeel, per dag of een vast honorarium overeenkomen.

7.2
Alle tarieven zijn exclusief reis- en verblijfkosten, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 8 Betaling

8.1
Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Budgetcoach Hoorn aan te wijzen bankrekening.

8.2
Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Budgetcoach Hoorn is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten,
waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.

8.3
Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van Budgetcoach Hoorn dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.

8.4
Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 9 Termijnen

9.1
Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van - of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Budgetcoach Hoorn schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en de Budgetcoach Hoorn ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 10 Overmacht

10.1
Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Budgetcoach Hoorn opgeschort. In dat geval is Budgetcoach Hoorn verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Budgetcoach Hoorn zich bij de uitvoering van de
overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig
kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van BudgetcoachHoorn kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking:
overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Budgetcoach Hoorn bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Budgetcoach Hoorn gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 Geheimhouding

11.1
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

12.1
Onverminderd het bepaalde in artikel 11 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Budgetcoach Hoorn zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.

12.2
Budgetcoach Hoorn behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij
geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

12.3
Alle door Budgetcoach Hoorn verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, werkwijzen, (model) contracten en andere geestesproducten van Budgetcoach Hoorn en dat in de ruimste zin des woord, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door cliënt en mogen niet door hem, al dan niet door inschakeling van derden, zonder voorafgaande toestemming van de budgetcoach helpt worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Zonder voorafgaande toestemming van Budgetcoach Hoorn mag niets uit de uitgaven worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1
De totale aansprakelijkheid van Budgetcoach Hoorn helpt wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout voor de gedeclareerde opdrachtsom. Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.

13.2
De aansprakelijkheid van Budgetcoach Hoorn wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt Budgetcoach Hoorn onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Budgetcoach Hoorn ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

13.3
Budgetcoach Hoorn is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welke Budgetcoach Hoorn, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

13.4
Cliënt zal Budgetcoach Hoorn en/of het tussenkomstbureau vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

13.5
Buiten de in artikel 13.1 genoemde aansprakelijkheid rust op Budgetcoach Hoorn geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht
de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

13.6
Budgetcoach Hoorn is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

13.7
Budgetcoach Hoorn zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

13.8
De aansprakelijkheid van Budgetcoach Hoorn inzake schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief BTW van de overeenkomst.

13.9
Budgetcoach Hoorn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

Artikel 14 Annulering en wijziging inschrijving

14.1
Budgetcoach Hoorn behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Budgetcoach Hoorn kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Budgetcoach Hoorn de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

14.2
De opdrachtgever kan schriftelijk verzoeken om de cursus op een andere datum te volgen. Het verzoek is alleen geldig wanneer hierin ook de nieuwe cursusdatum staat vermeld.

14.3
De kosten voor het wijzigen van de datum van deelname bedragen € 35,- mits de wijziging tenminste 10 dagen voor aanvang van de cursus wordt gemeld.

14.4
Bij wijzigingen die na deze termijn worden gemeld zijn dezelfde bepalingen van toepassing als bij een annulering, zie hiervoor artikel 14.2 tot en met 14.3.

14.5 Vervanging

  1. De opdrachtgever kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de cursus laten deelnemen. De naam en geboortedatum van de vervanger dient voor
    aanvangsdatum aan de budgetcoach helpt te worden meegedeeld.
  2. De extra kosten voor vervangende deelname bedragen € 35,-.

14.6
Annulering door Budgetcoach Hoorn heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Budgetcoach Hoorn.

Artikel 15 Beëindiging

15.1
Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 16 Geschillen

16.1
Alle geschillen welke tussen de budgetcoach helpt en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Almelo, tenzij de budgetcoach helpt ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.

16.2
Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

16.3
Alle overeenkomsten met cliënten zijn onderworpen aan Nederlands recht.

16.4
Klachten kunnen tot uiterlijk 14 dagen na afloop van de cursus worden ingediend bij de directie.

Artikel 17 Slotbepaling

17.1
Budgetcoach Hoorn is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

17.2
Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

17.3
Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Budgetcoach Hoorn.

De algemene voorwaarden zijn op gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.

Budgetcoach Hoorn
Charlotte van Pallandthoff 122
1628 ZK  Hoorn
Tel. (06) 11 23 08 88
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

IBAN NL11 INGB 0667 3450 78
Ingeschreven bij de KvK te Hoorn onder nummer 52086585

Algemene voorwaarden
Privacy & Cookie beleid

 

             
           
Copyright 2018 - 2021 Budgetcoach Hoorn
Website gemaakt door: 1place4ads.nl